Α.Σ.Σιτάρι main

Σχέδια διαχείρισης περιόδου 2014-2015

ημερολόγιο
τεσσςσ

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2134 Όχι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2134 Ναι
test one

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1 qw Ναι
asdfasd 3643800600012 (3.69εκτάρια)
test up

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

er1 3643800600012 (3.69εκτάρια)
er2 15/10/2015
er3 προβολή αρχείου
Τερκμηριώστε την επιλογή των υποκειμένων και ποικιλιών που χρησιμοποιείτε
Χρησιμοποιείτε δενδρύλλια από αναγνωρισμένα φυτώρια;
Τεκμηριώστε την απουσία παθογόνων οργανισμών και την πιστότητα της κάθε ποικιλίας.
Κατάλογος πιστοποιητικών για τις πολυετείς καλλιέργειες
Τι πρέπει να χρησιμοποιεί η γεωργική εκμετάλλευση για την εγκατάσταση νέας φυτείας,
Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας; MAESTRALLE, SELAS

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας; MAESTRALE, SELLAS
Τεκμηριώστε την προέλευση των σπόρων που χρησιμοποιείτε
Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
Χρησιμοποιείτε ποικιλίες ή υβρίδια που προέρχονται από τροποποίηση με γενετική μηχανική;
Καλλιεργητικές εργασίες που εφαρμοζονται

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Όργωμα; Ναι
Ημερομηνία Οργώματος; 15/10/2014
Καλλιεργητή - Σβάρνα Ναι
Ημερομηνία Καλλιεργητή - Σβάρνας 15/11/2014
Τεκμηριώστε το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους.
Γιατί έχει το αγροτεμάχιο τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έχετε στο αρχείο σας το τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι
Τεκμηριώστε την καταλληλότητα και βελτίωση εδάφους.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι
Γιατί είναι σημαντικό συστατικό η οργανική ουσία;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι
Μηχανική κατεργασία του εδάφους

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι
Τεκμηριώστε την διαδικασία για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι
Πως περιορίζεται η διάβρωση του εδάφους;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψισποράς;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι
Χημική απολύμανση του εδάφους

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι
Παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι
Πότε πρέπει να συντάσσεται το σχέδιο λίπανσης;
Πότε γίνονται αναλύσεις εδάφους για προορισμό των θρεπτικών στοιχείων;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι
Καταγραφή αρχείου εφαρμογής της θρέψης-λίπανσης

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται καταγραφή και φύλαξη σε αρχείο όλων των στοιχείων σχετικά με τις εφαρμογές λιπασμάτων στο έδαφος ή στο φύλλωμα; Ναι
Πραγματοποιείται λίπανση στο αγροτεμάχιο; Ναι
Ημερομηνία εφαρμογής λίπανσης. 15/10/2014
Τύπος, κιλά λιπάσματος, μέθοδος εφαρμογής και καιρικές συνθήκες; 25-0-0
Ποιος εφαρμόζει τη λίπανση;

Ο ίδιος

Γίνεται καταγραφή και φύλαξη σε αρχείο όλων των στοιχείων σχετικά με τις εφαρμογές λιπασμάτων στο έδαφος ή στο φύλλωμα;
Χρόνος και συχνότητα εφαρμογής των λιπασμάτων - Εφαρμογή περιβαλλοντικών περιορισμών

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι
Επίπεδα νιτρικών και φωσφορικών αλάτων στα νερά

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά; Ναι
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι
Λιπασματοδιανομείς

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι
Αποθήκευση Λιπασμάτων

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι
Κοπριά και οργανική λίπανση

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι
Σχέδιο διαχείρισης νερού
Υπολογισμός των απαιτήσεων σε νερό

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πραγματοποιείται άρδευση; Όχι
Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις σε νερό με βάση κριτήρια; Ναι
Μέθοδος άρδευσης

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι
Πως γίνεται ο έλεγχος για την ποιότητα του αρδευτικού νερού;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Ναι
Τ ι νερό χρησιμοποιείται;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας.
Ποια μέσα φυτοπροστασίας χρησιμοποιούνται;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι
Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία;
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ);

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ (Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων)
Τι πρέπει να καταγράφει κάθε παραγωγός;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναφέρετε τα στοιχεία για κάθε εφαρμογή ΦΠΠ
Ποια είναι τα μέσα για την ατομική προστασία;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι
Πότε πραγματοποιείται η συγκομιδή των προϊόντων ;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η συγκομιδή των προϊόντων γίνεται πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής από τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρμογής φυτοπροστασίας; Όχι
Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον, συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των ψεκαστικών μέσων; Ναι
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου; Ναι
Απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού-καθαρισμός.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι
Τεκμηριώστε τις αναλύσεις υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών μέσων.
Σε ποιους χώρους και με ποιες προυποθέσεις φυλάσσονται τα φυτοπροστατευτικά μέσα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η γεωργική εκμετάλλευση με τα κενά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι
Τεκμηριώστε την διαχείριση για τα ληγμένα ΦΠΠ.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι
Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο γίνεται η συγκομιδή;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι
Υγιεινή των εργαζομένων

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι
Οδηγίες για το πλύσιμο μετά τη συγκομιδή.
Χρησιμοποιούνται χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή;
Πως συσκευάζονται τα προιόντα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι
Πως πρέπει να είναι οι αποθήκες για να φυλάσσονται τα προιόντα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι
Περιγράψτε την διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Σχέδιο εντοπισμού και διαχείρισης των ρύπων
Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος
Πως διατηρείται η βιοποικιλότητα;
Κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι
Τι γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι
Τεκμηριωμένο σχεδίου δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Σήμανση χώρων-Κυτίο Πρώτων Βοηθειών

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι
Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση - Χρήση του γεωργικού ελκυστήρα