Α.Σ.Σιτάρι main

Διαδικασίες περιόδου 2014-2015

Η πολιτική που θα ακολουθηθεί

Απόφαση Δ.Σ. περί πολιτικής που θα ακολουθηθεί

Κατάλογος Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων

Κατάλογος νομικών θεμάτων

Περιγραφή των σκοπών και στόχων

Έλεγχος του προγράμματος βελτίωσης

Οργανόγραμμα

Αρμοδιότητες

Παρουσιολόγιο εκπαίδευσης

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Αρχείο Προγράμματος Εκπαίδευσης

Διαχείριση Παραπόνων Πελατών

Ερωτηματολόγιο Παραγωγού

Ερωτηματολόγιο Πελατών

Επιστολή

Καταγραφή Παραπόνων Πελατών

Λίστα Πελατών

Κατάλογος εγγράφων που είναι σε ισχύ

Καταγραφή Παραπόνων Πελατών

Κατάλογος Αναθεωρημένων και Αποσυρθέντων Εγγράφων

Διανομή Εγγράφων στους Παραγωγούς

Κατάλογος εγγράφων που είναι σε ισχύ

Αίτηση Συμμετοχής στο Σύστημα

Αξιολόγηση προμηθευτών

Αξιολόγηση υπεργολαβών

Έντυπο Αξιολόγησης Προμηθευτών

Έντυπο Αξιολόγησης Υπεργολάβων

Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Λίστα Αξιολογημένων Προμηθευτών

Λίστα Αξιολογημένων Υπεργολάβων

Διαδικασία Αντιμετώπισης Κρίσεων

Έντυπο Αναφοράς Κρίσεων

Διάγραμμα ροής Ιχνηλασιμότητας

Πρόγραμμα Επισκέψεων Αγρού

Έντυπο μη-συμμόρφωσης

Έντυπο Τήρησης Αρχείων

Έκθεση Εσωτερικής Επιθεώρησης

Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Έκθεση Ανασκόπησης