Το Eργο

Το έργο AGROTRACE ("Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και την Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων") του ΕΠ ΕΠΑΝ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Καινοτομεί χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες προκειμένου να παράσχει κινητές υπηρεσίες στους αγρότες εφαρμόζοντας αγροτικά πρότυπα σε πραγματικές συνθήκες σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή την προέλευση και τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης για αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη γεωργική επιχείρηση μέσα από μια ισόρροπη περιβαλλοντική μέριμνα. Ενσωματώνει τις καλλιεργητικές πρακτικές χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά απαραίτητα μέσα με στόχο την παραγωγή ασφαλών προϊόντων μέσα από την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά AGRO αποτελεί ένα σύστημα οργάνωσης και διοίκησης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις αρχές της ολικής ποιότητας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη γεωτεχνική υποστήριξη, τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (αειφόρος γεωργία), την ιχνηλασιμότητα, τη συνεχή βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης, την εστίαση στον πελάτη-καταναλωτή και την ελαχιστοποίηση των εισροών-οικονομία πόρων.

Το σύστημα της ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή είναι ένα σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Ορθή Γεωργική Πρακτική
  • Ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων
  • Ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων
  • Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις.

Στοχεύει στη δημιουργία βάσης για αποτελεσματική και επικερδή παραγωγή σε μια οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
  • BRETAS ΕΠΕ
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Νίκαιας
  • Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης

Ενότητες Εργασίας

Ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργικής παραγωγής και Κινητές Τεχνολογίες: Τεχνικοοικονομική υποστήριξη πράξης, διαχείριση έργου, ρόλος συντονιστή μεταξύ των εταίρων, συμμετοχή στην σύνταξη και συγγραφή των απαιτούμενων εκθέσεων ανά Ενότητα Εργασίας, συλλογή παραδοτέων.
Εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών κινητών συσκευών για την υποστήριξη του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα.
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γεωργική παραγωγή
Σκοπός της Ε.Ε. είναι η υλοποίηση του κινητού πληροφοριακού συστήματος. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γεωργικής Παραγωγής (Integrated Crop Management – ICM) απαιτεί την αξιοποίηση ενός συνδυασμού τεχνολογικών λύσεων για να παρέχει υπηρεσίες προς τους παραγωγούς, τους καλλιεργητές και ενημέρωση προς το ευρύ κοινό.
Το έργο AGROTRACE έχει ως παραδοτέο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών εξασφάλισης ποιότητας γεωργικής παραγωγής και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.
Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι παραγωγοί και παράγοντες γεωργικής ανάπτυξης στις νέες τεχνολογίες αλλά και στη χρήση των συστημάτων που παράγει το έργο.

Παραδοτέα

Π.0.1 - Εσωτερική Αναφορά Διαχείρισης Έργου 1.

Π.0.1 - Εσωτερική Αναφορά Διαχείρισης Έργου 2.

Π.0.1 - Εσωτερική Αναφορά Διαχείρισης Έργου 3.

Π.0.1 - Εσωτερική Αναφορά Διαχείρισης Έργου 4.

Π1.1: Αναφορά: Απαιτήσεις, Προδιαγραφές Τεχνικές και Ποιότητας.

Π2.1: Αναφορά: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Συστήματος.

Π3.1: Υλοποιημένο κινητό πληροφοριακό σύστημα : Λογισμικό.

Π3.2: Ολοκληρωμένη διαχείριση, υλοποιημένη για προϊόντα: Προϊόν.

Π3.3: Βήμα-προς-Βήμα οδηγός για Παραγωγούς: Αναφορά.

Π4.1: Αναφορά: Ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Συνεταιρισμοι

img
Α.Σ.Δοκιμαστικός
img
Α.Σ.Ελιά
img
Α.Σ.Νίκαιας
img
Α.Σ.Σιτάρι
img
Α.Σ.Σιτάρι main